Termeni și condiții generale ale Eskimi Ad Exchange Service

Eskimi exploatează o soluție tehnologică ("platformaEskimi ") care permite ofertanților înregistrați (așa cum sunt definiți mai jos) să se angajeze în licitații în timp real ("licitații") pentru a plasa conținut publicitar pe site-uri web, aplicații de televiziune conectată, site-uri web mobile sau aplicații mobile ("site-uri țintă") furnizate de editori de conținut sau de furnizori de aplicații de televiziune mobilă și conectată ("furnizori de conținut").

Acești Termeni și condiții generale (Termenii generali) (Termenii generali) se aplică companiilor ("Compania") care au semnat fișa Termenilor principali (Termenii principali), care, împreună cu acești Termeni generali, constituie un întreg Acord cadru de servicii pentru Eskimi Ad Exchange Services (Acordul).

Prin intrarea în acord, Compania, în urma configurării tehnice implementate de Eskimi și de Companie, poate obține acces la platforma Eskimi pentru a deveni un ofertant înregistrat (DSP) și/sau un furnizor de conținut (SSP) și pentru a participa la licitații din când în când, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite în prezentul document.

1. Definiții

(a) "Publicitate" înseamnă publicitatea sau alte tipuri de conținuturi propuse pentru a fi distribuite pe site-urile țintă. 

(b) "Ofertă" înseamnă o ofertă pentru inventarul publicitar făcută de către un ofertant înregistrat într-o licitație prin intermediul platformei EskimiPlatform.

(c) "Documentație" înseamnă descrierea regulilor și procedurilor de desfășurare a Licitațiilor stabilite pe Platforma de licitații, astfel cum aceste reguli și proceduri pot fi modificate din când în când.

(d) "Inventar de anunțuri" înseamnă spațiul oferit pentru plasarea de publicitate ofertantului câștigător.

(e) "Date de performanță" înseamnă orice date pe care DSP le colectează cu privire la performanța unei anumite publicități pe inventarul publicitar aplicabil, inclusiv "clicuri" sau interacțiunea utilizatorului final cu publicitatea, numărul de impresii, informații din antetul http și urmărirea conversiilor, dar cu excepția identificatorilor de dispozitive.

(f) "Informații identificabile personal" înseamnă orice date utilizate sau destinate a fi utilizate pentru a identifica,

să contacteze sau să localizeze cu precizie o persoană, indicând numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul contului financiar și datele de identificare emise de guvern.

(g) "Ofertant înregistrat" înseamnă o persoană sau o entitate care încheie un acord cu Eskimi pentru a utiliza platforma Eskimi pentru a participa la licitații și pentru a-și plasa publicitatea în inventarul de anunțuri pentru care ofertantul înregistrat este ofertantul câștigător.

(h) "Date de direcționare" înseamnă date sau informații disponibile pentru inventarul publicitar furnizate de Furnizorii de conținut și primite de DSP prin participarea sa la o Licitație (de exemplu, vârsta, sexul, codul poștal). Datele de direcționare nu includ identificatorul dispozitivului. 

(i) "Date despre Site-ul țintă" înseamnă date sau informații obținute de DSP prin participarea sa la platforma Eskimi care identifică sau permite identificarea unui Site țintă, a mărcii sale sau a Utilizatorilor. Datele site-ului țintă nu includ datele de targetare, identificatorul dispozitivului sau datele clickstream referitoare la interacțiunea unui utilizator cu publicitatea.

(j) "Utilizator" înseamnă orice persoană fizică care este vizitator sau alt utilizator final al oricărui site web, portal, dispozitiv, aplicație sau alt serviciu online sau mijlocul (de exemplu, computer, telefon mobil, browser) utilizat de o astfel de persoană fizică sau alt utilizator final pentru a vizita, accesa sau utiliza un astfel de site web, portal, dispozitiv, aplicație sau alt serviciu online.

(k) "Date de utilizator" înseamnă informații specifice sau atribuibile unui utilizator, inclusiv locația sau identificatorul dispozitivului, care, fără a fi asociate cu alte informații, nu pot fi utilizate pentru a identifica în mod unic, a contacta sau a localiza cu precizie un astfel de utilizator.

(l) "Ofertă câștigătoare" înseamnă o ofertă care este selectată ca fiind câștigătoare de către platforma Eskimi în conformitate cu regulile și procedurile stabilite în anexă, în vigoare periodic. 

(m) "Prețul ofertei câștigătoare" înseamnă prețul la care platforma Eskimi atribuie ofertantului câștigător oferta câștigătoare.

(n) "Ofertant câștigător" înseamnă ofertantul înregistrat care participă la o licitație și care este selectat ca ofertant înregistrat câștigător de către platforma Eskimi în conformitate cu regulile și procedurile prevăzute în anexă, în vigoare periodic.

2. Eskimi Platforma

2.1. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului acord, ESKIMI va furniza serviciul Platforma Eskimi prin acordarea către Companie, pe durata prezentului acord, a unui drept netransferabil, netransferabil și netransmisibil de acces și utilizare a Platformei Eskimi , exclusiv în scopul (i) licitării pentru plasarea publicității ofertantului în inventarul publicitar de pe site-urile țintă și/sau (ii) furnizării de inventar publicitar pentru plasarea publicității către ofertantul câștigător în conformitate cu Platforma Eskimi (denumite "servicii").

2.2. Proprietatea platformei Eskimi . Nu se acordă sau nu se implică nicio licență pentru niciun drept de proprietate intelectuală al Eskimi , cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru exercitarea drepturilor sale în temeiul clauzei 2.1. Compania este de acord și recunoaște că Eskimi(sau furnizorii săi terți) păstrează proprietatea tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor asupra tuturor părților Platformei Eskimi și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente și că, în afară de licența acordată prin prezenta, Compania nu va obține sau pretinde niciun drept sau interes de proprietate asupra Platformei Eskimi sau asupra oricăror drepturi de proprietate intelectuală asociate.

2.3. Compania este de acord prin prezenta să utilizeze EskimiPlatform doar pentru Serviciu și nu va vinde, închiria, stoca sau furniza, direct sau indirect, platforma Eskimi sau orice parte a acesteia unei terțe părți. Prin prezenta, Compania este de acord să nu manipuleze în niciun fel funcționalitatea Platformei Eskimi și nici să copieze sau să imprime paginile de pe Platforma Eskimi sau conținutul acestora, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres pe Platforma Eskimi. Fără a se limita la cele de mai sus, compania este de acord să nu transmită direct pe platforma Eskimi niciun material care să conțină viruși, cai troieni, viermi sau alte rutine de programare a calculatoarelor care pot deteriora, interfera, intercepta, copia sau deturna orice sistem, date sau informații legate de platforma Eskimi . Compania nu are voie să modifice, să copieze, să distribuie, să transmită, să afișeze, să execute, să reproducă, să publice, să acorde licențe, să facă inginerie inversă, să decompileze, să creeze lucrări derivate, să transfere sau să vândă Platforma Eskimi sau orice componentă a acesteia. Fără a se limita la acestea, Compania nu va face nici o postare speculativă, falsă sau frauduloasă de informații sau de oferte.Postarea frauduloasă a unor astfel de informații va fi considerată o încălcare și va duce la încetarea imediată a accesului Companiei la platforma Eskimi . Prin prezenta, se convine că, în ceea ce privește publicitatea, inventarul de anunțuri, conținutul și/sau materialele deținute sau furnizate de oricare dintre afiliații, agenții și/sau orice altă terță parte a Companiei (denumite în mod colectiv "Afiliații"), singurele responsabilități și/sau obligații ale Companiei, în temeiul prezentei clauze2.3, vor consta în obținerea unor declarații contractuale din partea afiliaților săi, conform cărora aceștia vor respecta aceleași restricții ca și cele menționate în prezentul document.

2.4. Eskimi poate, la discreția sa, cu preaviz, să suspende temporar sau permanent operarea utilizării de către Companie a Platformei Eskimi , fără nicio răspundere a Eskimi față de Companie.

3. Taxe și plăți

3.1. Plata sumei ofertei câștigătoare. Pentru fiecare Ofertă Câștigătoare pentru care DSP este Ofertantul Câștigător,DSP va plăti Prețul Ofertei Câștigătoare, așa cum este afișat pe Platforma Eskimi , către Eskimi în termen de patruzeci și cinci (45) de zile de la sfârșitul lunii calendaristice în care a avut loc respectiva Ofertă Câștigătoare.

3.2. Plata de către Eskimi către SSP/editor. Toate plățile efectuate de Eskimi vor fi făcute în termen de nouăzeci (90) de zile de la primirea facturii de la Societate, însă numai dacă plățile sunt primite de la Ofertanții câștigători în legătură cu Serviciul. 

3.3. Taxe și cheltuieli. Fiecare parte este singura răspunzătoare pentru orice taxe, costuri sau cheltuieli pe care le suportă în legătură cu îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului acord.

3.4. Toate taxele și comisioanele vor fi calculate și plătite în USD.

3.5. Toate sumele de plată nu sunt definitive până când nu se efectuează ajustările complete. Sumele finale de plată, împreună cu calcule detaliate în mod rezonabil, vor fi raportate până la data de 10 a fiecărei luni următoare. Toate sumele raportate în scopul facturării se vor baza pe rapoartele Platformei Eskimi. 

3.6. Pragul minim de plată de către Eskimi către Companie este de 500$. Toate plățile lunare mai mici de 500$ vor fi adăugate la facturile lunii următoare până când pragul minim va fi atins.

3.7. Compensarea plăților. În cazul în care, la orice dată, sume documentate și stabilite în mod corespunzător ar trebui să fie plătibile unei părți sau de către o parte către o altă parte, atunci, la data respectivă, obligația fiecărei părți de a efectua plata unei astfel de sume este îndeplinită și achitată în mod automat și, în cazul în care suma totală care ar fi fost plătibilă de către o parte depășește suma totală care ar fi fost plătibilă de către cealaltă parte, această obligație este înlocuită de o obligație a părții care datorează suma totală mai mare, această obligație fiind egală cu diferența dintre suma totală mai mare și suma totală mai mică.

4. Utilizarea datelor

4.1. Datele de targetare și datele de utilizator pot fi utilizate de către Societate numai în scopul (i) de a informa deciziile legate de ofertarea inventarului publicitar în conformitate cu termenii prezentului acord și (ii) în scopuri de prognoză.

4.2. Compania nu va utiliza datele site-ului țintă asociate cu inventarul publicitar pentru a crea sau adăuga la profilurile utilizatorilor sau segmente de direcționare care identifică vizitatorii site-ului țintă.

4.3. Datele privind performanța pot fi utilizate în scopuri interne de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la optimizare, previziuni și analiză, și în exterior (i) pentru a sprijini cerințele de raportare ale DSP către afiliații săi și alți clienți publicitari și (ii) în mod anonim, agregat, ca parte a studiilor de caz sau a altor materiale publicate similare, cu condiția ca aceste date privind performanța să nu identifice, să permită identificarea și să nu fie atribuite sau atribuibile în alt mod SSP sau oricărui furnizor de conținut.

4.4. Eskimi poate utiliza datele Companiei colectate și/sau procesate pe Platforma Eskimi , inclusiv, dar fără a se limita la datele de utilizator, datele de direcționare și datele de performanță, numai în scopul (i) furnizării Serviciului, (ii) dezvoltării și îmbunătățirii Platformei Eskimi și/sau a Serviciului, (iii) furnizării acestor date altor utilizatori ai Serviciului, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și cu Politica de confidențialitate Eskimi .

5. Garanții și declinare a răspunderii

5.1. Declarațiile și garanțiile companiei. Compania declară și garantează către ESKIMI că: (i) Compania deține toate drepturile necesare pentru publicitate, inventarul publicitar și tehnologie pentru scopurile descrise în prezentul contract; (ii) Compania are puterea și autoritatea de a încheia și de a îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, iar prezentul acord a fost autorizat în mod corespunzător în conformitate cu documentele organizatorice și statutul companiei; (iii) Compania nu face obiectul niciunei restricții contractuale sau legale care i-ar putea afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului acord.

5.2. Eskimi Declarații și garanții. ESKIMI declară și garantează Companiei că: (i) Eskimi are toate drepturile necesare pentru EskimiPlatform și acordurile în vigoare cu Furnizorii de conținut și Ofertanții înregistrați în scopul prezentului Acord, după caz; (ii) Eskimi are puterea și autoritatea de a încheia și de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Acord, iar prezentul Acord a fost autorizat în mod corespunzător în conformitate cu documentele organizaționale și legile Eskimi ; și (iii) după cunoștințele Eskimi , nu are în prezent nicio restricție care ar putea afecta capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Acord. 

5.3. DECLINARE DE RĂSPUNDERE - CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTA SECȚIUNE 5, NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU OFERĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE ȘI FIECARE DINTRE PĂRȚI RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE NERESPECTARE A DREPTURILOR DE AUTOR ȘI DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP.

5.4. Eskimi nu va fi responsabil pentru cazurile de urgență și nu își va asuma responsabilitatea pentru timpul de nefuncționare a serverului, timpul de răspuns întârziat al serverului, problemele de rețea sau orice alte probleme cauzate de întreruperea sau de problemele intermitente ale furnizorului de servicii de găzduire terță parte.

6. Confidențialitate

Fiecare parte convine că toate informațiile comerciale, tehnice și financiare pe care le obține de la cealaltă parte sunt proprietatea confidențială a părții care le divulgă ("informații confidențiale" ale părții care le divulgă). Cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în prezentul document, partea care primește informațiile va păstra confidențialitatea și nu va utiliza sau divulga informațiile confidențiale ale părții care le divulgă. Partea destinatară nu este obligată în temeiul prezentei secțiuni 7 în ceea ce privește informațiile despre care partea destinatară poate dovedi că: (i) sunt sau au devenit ușor accesibile publicului fără restricții, fără a fi din vina părții destinatare sau a angajaților sau agenților acesteia; (ii) sunt primite fără restricții de la o terță parte care deține în mod legal astfel de informații; (iii) se aflau în mod legitim în posesia părții destinatare fără restricții înainte de a fi divulgate de cealaltă parte; sau (iv) au fost elaborate în mod independent de către angajații sau consultanții părții destinatare fără a avea acces la aceste informații confidențiale.

7. Răspundere limitată

7.1. DISCLAIMER. CU EXCEPȚIA ORICĂROR PRETENȚII CARE DECURG DIN (I) CONDUITA INTENȚIONATĂ, (II) ÎNCĂLCAREA SECȚIUNII 6 (CONFIDENȚIALITATE) ȘI/SAU (III) OBLIGAȚIILE DE DESPĂGUBIRE PREVĂZUTE LA SECȚIUNEA 8 DIN PREZENTUL ACORD, ÎN NICIUN CAZ UNA DINTRE PĂRȚI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE CEALALTĂ PARTE ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, NEGLIJENȚEI, RĂSPUNDERII STRICTE SAU AL ORICĂREI ALTE TEORII LEGALE PENTRU (I) DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU INDIRECTE SAU PIERDERI DE PROFIT SAU DE AFACERI CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE OBIECTUL PREZENTULUI ACORD SAU (II) ORICE COST DE ACHIZIȚIE DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUȚIE.

7.2. LIMITAȚIE. CU EXCEPȚIA ORICĂROR PRETENȚII CARE DECURG DIN(I) CONDUITA INTENȚIONATĂ,(II) ÎNCĂLCAREA SECȚIUNII 6 (CONFIDENȚIALITATE) ȘI/SAU (III) OBLIGAȚIILE DE DESPĂGUBIRE PREVĂZUTE LA SECȚIUNEA 8 DIN PREZENTUL ACORD, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A FIECĂREI PĂRȚI FAȚĂ DE CEALALTĂ PARTE PENTRU TOATE PRETENȚIILE, ÎN ANSAMBLU, CARE DECURG DIN PREZENTUL ACORD SAU SUNT LEGATE DE ACESTA, ESTE LIMITATĂ LA PREȚURILE OFERTELOR CÂȘTIGĂTOARE PLĂTITE DE CĂTRE SSP CĂTRE SDSP ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD ÎN PERIOADA DE ȘASE (6) LUNI ANTERIOARĂ.

8. Indemnizație

8.1. Compania este de acord să apere, să despăgubească și să mențină Eskimiși funcționarii, directorii, angajații, agenții și reprezentanții săi (colectiv, "Eskimi Părți despăgubite") de orice răspundere a terților, daune, costuri și cheltuieli, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, acordate unei astfel de părți terțe de către o instanță de jurisdicție aplicabilă care rezultă din: (i) o încălcare a oricărei declarații sau garanții materiale furnizate de Companie în temeiul prezentului acord; (ii) o reclamație conform căreia publicitatea, tehnologia Companiei sau conținutul aferent încalcă sau deturnează orice drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți; sau (iii) o reclamație conform căreia publicitatea sau conținutul aferent este calomnios sau defăimător sau încalcă în alt mod drepturile unei terțe părți. Eskimi va notifica imediat în scris societatea cu privire la orice astfel de reclamație. Eskims va acorda Societății controlul exclusiv asupra apărării și/sau soluționării oricărei astfel de reclamații, cu excepția faptului că Societatea nu va accepta nicio înțelegere sau compromis care ar impune oricăreia dintre părțile despăgubite de ESKIMII să facă plăți sau să suporte obligații, cu excepția cazului în care Societatea obține aprobarea prealabilă scrisă a ESKIMI. Eskimi va acorda Societății asistență rezonabilă în această apărare, pe cheltuiala ofertantului.

8.2. Eskimi este de acord să apere, să despăgubească și să exonereze Compania și funcționarii, directorii, angajații, agenții și reprezentanții acesteia (colectiv, "Părțile despăgubite ale Companiei") de orice răspundere, daune, costuri și cheltuieli ale terților, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, acordate unei astfel de părți terțe de către o instanță de judecată din jurisdicția aplicabilă care rezultă dintr-o reclamație conform căreia platforma Eskimi încalcă sau își însușește în mod necorespunzător orice drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți. Compania va acorda Eskimi controlul exclusiv asupra apărării și/sau soluționării oricărei astfel de reclamații, cu excepția faptului că Eskimi nu va fi de acord cu nicio înțelegere sau compromis care ar impune vreunei părți despăgubite de companie să facă plăți sau să suporte obligații, cu excepția cazului în care Eskimi obține în prealabil aprobarea scrisă a companiei. Compania va acorda Eskimi asistență rezonabilă în această apărare, pe cheltuiala Eskimie.

9. Termen și reziliere

9.1. Prezentul acord are o durată inițială de douăsprezece (12) luni, începând de la data intrării în vigoare și se reînnoiește automat pentru perioade succesive de 12 luni la fiecare aniversare a datei intrării în vigoare ("durata"), cu excepția cazului în care una dintre părți notifică în scris rezilierea cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de o astfel de reînnoire.

9.2. Oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord pentru orice motiv sau fără niciun motiv, cu o notificare scrisă prealabilă de treizeci (30) de zile; cu condiția ca serviciul care rezultă din orice licitație câștigătoare în legătură cu serviciul să continue pe durata perioadei de timp pentru care publicitatea aplicabilă este afișată în inventarul publicitar.

9.3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord, inclusiv orice serviciu în curs de desfășurare pentru ofertele câștigătoare din acel moment, dacă cealaltă parte încalcă în mod substanțial prezentul acord, cu condiția ca partea care încalcă să primească un preaviz de treizeci (30) de zile pentru a remedia încălcarea.

9.4. Toate dispozițiile sau obligațiile conținute în prezentul acord care, prin natura sau efectul lor, trebuie sau sunt destinate să fie respectate sau executate după încetarea prezentului acord, vor supraviețui expirării sau denunțării acestuia și vor rămâne obligatorii pentru părți, succesorii și cesionarii autorizați ai acestora și în beneficiul acestora.

10. Diverse

2.1. Contractori independenți. Părțile la prezentul acord sunt părți independente și nimic din prezentul acord nu va fi interpretat ca fiind de natură să creeze o relație de muncă între părți. Niciuna dintre părți nu este un agent sau un reprezentant al celeilalte părți și niciuna dintre părți nu are dreptul, puterea sau autoritatea de a încheia vreun acord în numele sau în contul celeilalte părți, de a contracta vreo obligație sau răspundere sau de a angaja în alt mod cealaltă parte. Prezentul acord nu poate fi interpretat sau interpretat în sensul creării unei asocieri, agenții, societăți mixte sau parteneriate între părți sau al impunerii unei răspunderi atribuibile unei astfel de relații uneia dintre părți. 

2.2. Întregul acord. Acordul, inclusiv prezentele condiții generale și condițiile principale, anexele sau anexele semnate de părți, constituie întreaga înțelegere și acord cu privire la obiectul său și înlocuiește orice declarații, înțelegeri și acorduri anterioare sau contemporane, orale sau scrise, între părți, referitoare la obiectul prezentului acord, care sunt încorporate în prezentul acord.

2.3. Caracterul divizibil al dispozițiilor. În cazul în care orice dispoziție a prezentului acord este declarată nulă sau inaplicabilă în temeiul unei hotărâri sau decizii judecătorești, restul prezentului acord rămâne valabil și aplicabil în conformitate cu termenii săi.

2.4. Atribuirea. Prezentul acord se aplică în beneficiul și este obligatoriu pentru părțile la prezentul acord, succesorii și cesionarii autorizați ai acestora. Niciunul dintre drepturile, îndatoririle ș i obligațiile unei părți în temeiul prezentului acord nu poate fi cedat fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți; cu toate acestea, fiecare parte poate ceda prezentul acord entității supraviețuitoare în cadrul unei fuziuni sau consolidări la care participă sau unui cumpărător al tuturor sau al unei părți substanțiale a activelor sale legate de prezentul acord, atât timp cât entitatea supraviețuitoare sau cumpărătorul îș i asumă în mod expres, în scris, îndeplinirea tuturor condițiilor aplicabile ale prezentului acord.

2.5. Legea aplicabilă; prezentul acord este guvernat de legile din Singapore, fără a se ține seama de dispozițiile aplicabile privind conflictul de legi.

2.6. Soluționarea litigiilor. Orice litigiu care decurge din prezentul acord sau în legătură cu acesta, inclusiv orice întrebare cu privire la existența, valabilitatea sau rezilierea acestuia, se supune și se soluționează definitiv prin arbitraj administrat de Centrul Internațional de Arbitraj din Singapore ("SIAC") în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj din Singapore ("Regulile SIAC") în vigoare la momentul respectiv, reguli care se consideră a fi încorporate prin trimitere în prezenta clauză. Litigiile apărute ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată de către Societate pot fi transmise spre soluționare, la alegerea Eskimi, fie instanțelor de competență generală din jurisdicția Societății, fie instanțelor de jurisdicție de pe Eskimi, asigurând cea mai eficientă procedură de soluționare a litigiilor pentru părți. 

2.7. Onorariile avocaților. În cazul în care oricare dintre părți inițiază un litigiu sau o altă procedură în legătură cu prezentul acord, partea care are câștig de cauză în acest litigiu sau altă procedură are dreptul să recupereze de la cealaltă parte toate costurile rezonabile, onorariile avocaților și alte cheltuieli suportate de partea câștigătoare în acest litigiu.

2.8. Renunțare. Nicio renunțare la vreo dispoziție a prezentului acord sau la vreun drept sau la vreo obligație a oricăreia dintre părți în temeiul prezentului acord nu produce efecte, cu excepția unui instrument scris semnat de partea sau de părțile care renunță la respectare, iar o astfel de renunțare produce efecte numai în cazul specific și în scopul specific menționat în scris. Faptul că una dintre părți nu solicită îndeplinirea unui termen din prezentul acord sau că una dintre părți renunță la orice încălcare a prezentului acord nu operează și nu este interpretată ca o renunțare la orice altă dispoziție a acestuia și nici nu este interpretată ca o renunțare la orice încălcare ulterioară de către cealaltă parte la prezentul acord.

2.9. Modificarea. Prezentele condiții generale pot fi modificate unilateral de către Eskimi din când în când, prin informarea societății. Compania este de acord să se conformeze celei mai recente versiuni a Termenilor generali.

2.10. Forța majoră. Oricare dintre părți va fi scutită de orice întârziere sau neexecutare a obligațiilor de plată (cu excepția obligațiilor de plată) cauzate de orice eveniment sau situație neprevăzută care nu poate fi controlată în mod rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, calamități naturale, cutremure, conflicte de muncă și greve, revolte, războaie, întreruperi ale transportului public, defecțiuni ale instalațiilor și cerințe guvernamentale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, o schimbare a condițiilor economice sau a tehnologiei nu este considerată un eveniment de forță majoră. Obligațiile ș i drepturile părții astfel exonerate se prelungesc de la o zi la alta pentru o perioadă de timp egală cu cea a cauzei de bază a întârzierii. 

2.11. Executarea în contrapartidă și prin e-mail sau fax. Prezentul acord poate fi semnat în exemplare, fiecare dintre acestea fiind considerat un original, dar toate acestea luate împreună constituie un singur și același instrument. Prezentul acord poate fi executat și livrat prin e-mail sau prin fax, iar părțile convin că o astfel de execuție și livrare prin fax are aceeași forță și același efect ca și livrarea unui document original cu semnături originale și că fiecare parte poate utiliza aceste semnături prin e-mail sau fax ca dovadă a executării și livrării prezentului acord de către toate părțile în aceeași măsură în care ar putea fi utilizată o semnătură originală. 

2.12. ACCESUL LA CODUL SURSĂ. Codul sursă, parțial sau integral, nu va deveni disponibil pentru Societate sau pentru angajații acesteia. Compania este de acord să nu utilizeze niciunul dintre codurile sursă disponibile în alte interese, alte proiecteși este de acord să nu le împărtășească în totalitate sau parțial cu alte părți terțe. compania nu trebuie să facă nicio modificare a codului sursă. HITTAPS își rezervă dreptul de a refuza serviciul în totalitate sau parțial și de a refuza orice rambursare în cazul în care este detectată o astfel de modificare neautorizată. În cazul încălcării dreptului de proprietate, compania este obligată să compenseze valoarea pierderii suferite de HITTAPS, așa cum a fost estimată de HITTAPS la discreția sa exclusivă.

Făcând clic pe "Acceptă toate modulele cookie", sunteți de acord cu stocarea modulelor cookie pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a ne ajuta în eforturile noastre de marketing. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații sau editați Preferințe.